Home 1. Thông Báo HB Vallet Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2016
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2016

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet 2016:

  • Khối Phổ thông: link
  • Khối Đại học & Sau Đại Học: link

Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015