formats

Thông báo kết quả khối sau Đại học

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các học viên được nhận học bổng Vallet năm 2014 - File danh sách có thể download ở đây.

Lưu ý:
- Chỉ tiêu cho cao học: 5 suất, chỉ tiêu cho nghiên cứu sinh: 5 suất
- Cách tính điểm công trình có thay đổi so với ban đầu: tác giả chính được tính điểm như thông báo ban đầu, đồng tác giả được tính bằng nửa số điểm tác giả chính.
- Trong trường hợp ứng viên bằng điểm thành tích, BĐH chọn ứng viên có điểm công trình cao hơn.

BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua emtail bdh-dh@rvn-vallet.org

 
formats

Thông báo kết quả khối Đại học diện C 2014

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các ứng viên được nhận học bổng Vallet diện hoàn cảnh đặc biệt năm 2014 - File danh sách có thể download ở đây.

BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org

 
formats

Kết quả học bổng Khối Đại học 2014

BĐH học bổng Odon Vallet thông báo danh sách chính thức được nhận học bổng 2014 - khối ĐẠI HỌC.  File danh sách có thể download ở đây (cập nhật ngày 22/07/2014). Lưu ý: danh sách đã bao gồm các ứng viên thuộc diện đặc cách vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Danh sách chính thức của khối Đại học diện hoàn cảnh khó khăn và khối Sau Đại học sẽ được thông báo trước ngày 31/07/2014.

BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org

 

 
© Rencontres du Vietnam 2012