Home 3. Các Thông Tin Khác Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2017 – khối ĐH và Sau ĐH
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2017 – khối ĐH và Sau ĐH

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet 2017 khối ĐH và Sau ĐH (khối Phổ thông sẽ có thông báo sau):

  • Khối Đại học: link
  • Khối Sau Đại Học: link

Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015