Home 2015 June
formats

Bản tin ngày 26/6/2015

Ban điều hành học bổng Vallet đang tiến hành chấm điểm thành tích cho sinh viên khối Đại học và học viên Sau Đại học. Các ứng viên có thể xem điểm tạm thời của mình tại mục “Kết quả” của khối Đại học và sau Đại học, bằng cách nhập email và mã số cá nhân. Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên điểm tổng và những thành tích nổi bật. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 31/07/2015.

 
© Rencontres du Vietnam 2015